O nás

OBČANSKÁ PORADNA POD KŘÍDLY

 • původně vznikla jako zařízení sociálních služeb zřízené občanským sdružením Pod křídly
 • od roku 2003 do roku 2014 jsme byli Občanská poradna při o.s. Pod křídly, kdy jsme od prvopočátku poskytovali služby odborného sociálního poradenství a to bezplatně
 • s účinnosti nového občanského zákoníku se občanské sdružení Pod křídly změnilo na spolek Pod křídly a vznikl pobočný spolek Občanská poradna Pod křídly, který navázal na poskytování odborného sociálního poradenství od 1.3. 2015 tedy fungujeme jako Občanská poradna Pod křídly
 • naše poradna je členem Asociace Občanských poraden České republiky
 • jsme registrovaným poskytovatelem sociální služby odborného sociálního poradenství, identifikátor soc. služby 9152098
 • jsme zapojeni do pracovních skupin Komunitního plánovaní sociálních služeb města Valašské Meziříčí a Střednědobého plánování sociálních služeb Zlínského kraje

Veřejný závazek OBČANSKÉ PORADNY POD KŘÍDLY

Poslání

 • OP poskytuje odborné sociální poradenství formou rad, informací a pomoci osobám, které se na ni obrátí a které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci nebo jsou touto situací ohroženi a nedovedou ji řešit vlastními silami.
 • OP pomáhá lidem hledat řešení jejich situace, informuje je o jejich právech a povinnostech a dostupných službách, pomáhá jim při vyjádření jejich vlastních potřeb a podporuje je ve snaze vlastního zvládání problémů.
 • OP je nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci a podpory.
 • OP je členem AOP a podílí se na její činnosti.

Nepříznivou sociální situací je jakýkoliv osobně vnímaný problém uživatele služby, se kterým si sám nedokáže poradit.

 Cíl OP

Cílem OP je usilovat o to, aby uživatelé služby:

 • porozuměli své situaci a lépe se v ní orientovali,
 • znali svá práva a povinnosti,
 • věděli, jak hájit své oprávněné zájmy,
 • znali možnosti řešení své situace,
 • znali dostupné služby,
 • uměli vyjádřit své potřeby a přání,
 • uměli v rámci řešení svého problému samostatně a aktivně jednat.

OP poskytuje lidem poradenství v různých oblastech: např. dluhové poradenství, bydlení, rodinné a mezilidské vztahy, sousedské spory, majetkoprávní vztahy, ochrana spotřebitele, přestupky, pracovně-právní vztahy, sociální dávky, občansko-právní problematika, správní řízení, spotřebitelské poradenství, lidská práva a další

 OP neprovádí: výpočty daní, poplatků, důchodů, pojištění, dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, úroků, mezd, dovolené. Neradíme v komerčních záležitostech. Nezastupujeme u soudu, nedoporučujeme konkrétní právníky. Nepůjčujeme finanční prostředky, nezajišťujeme ošacení a náhradní ubytování., tlumočníky do cizích jazyků, do znakové řeči, texty v Braillově písmu.

Nejsme: advokátní kancelář, krizové centrum, kontrolní organ, kopírovací centrum, nejsme daňoví poradci.

CÍLOVÁ SKUPINA

 • OP poskytuje poradenství lidem od 16 let věku, kteří se na ni obrátí z důvodu nepříznivé sociální situace, nebo jim taková situace hrozí a nedokáží ji řešit vlastními silami.
 • OP poskytuje své služby všem, kteří jsou schopni komunikovat v českém jazyce na úrovni, kterou pro využití služby v jimi požadovaném rozsahu potřebují nebo si zajistí asistenta, tlumočníka, pomůcky či jiný prostředek, který takovou komunikaci umožní.

Vymezení konkrétních cílových skupin dle registrace OP:

Osoby v nepříznivé sociální situaci a osoby, které jsou touto situací ohroženy:

 • Osoby v krizi
 • Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
 • Rodiny s dítětem/ dětmi
 • Senioři

Věková struktura cílové skupiny

 • Dorost (16- 18 let)
 • Mladí dospělí (18- 26 let)
 • Dospělí (27 – 64 let)
 • Mladší senioři (65 – 80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

 ZÁSADY

Služby poskytované OP vycházejí ze šesti základních zásad: bezplatnosti, nezávislosti, nestrannosti, diskrétnosti, individuálního přístupu a komplexnosti.

 Bezplatnost

Občanské poradenství je bezplatná sociální služba, v rámci které je v současné době poskytováno poradenství v 18 oblastech a to ve 4 úrovních (informace, rada, aktivní pomoc, asistence). Poradenství pro uživatele OP je poskytováno zásadně zdarma, poradkyně nenárokují od uživatelů služby odměnu formou peněz, darů či jiných služeb pro svou potřebu.

 Nezávislost

OP poskytuje poradenství uživatelům služby nezávisle na postojích zřizovatele služby, nezávisle na státních nebo jiných organizacích a nezávisle na organizacích, které poradnu finančně podporují nebo dotují nebo by mohly mít ideologický či finanční zájem na výsledku případu.

Nestrannost

Služby OP jsou poskytované lidem bez rozdílu rasy, pohlaví, zdravotního postižení, sexuální orientace, politické příslušnosti, světonázorové orientace, sociálního statusu apod. Poradkyně jsou při práci s uživateli služby nestranné, nehodnotí postoje a názory uživatelů služby.

 Diskrétnost

Uživatel služby může v OP vystupovat anonymně, případně si může zvolit fiktivní jméno. Poradkyně i organizace jsou vázány mlčenlivostí, není-li to v rozporu s platnými právními předpisy. Nic, co se v poradně zjistí od uživatele služby, včetně informace o tom, že poradnu navštívil, nebude, bez jeho výslovného souhlasu, předáno nikomu mimo poradnu. Všichni pracovníci OP jsou vázáni mlčenlivostí i po skončení pracovního poměru, či jiné spolupráce s poradnou.

Individuální přístup

Ke každému uživateli služby přistupují poradkyně individuálně, dle dovedností a rozumových schopností uživatele a s ohledem na jeho situaci.

Komplexnost

Poradenství je poskytováno tak, aby se uživatel služby na jednom místě dověděl veškeré potřebné informace týkající se jeho dotazu.